Handgeschmiedete Messer

   Kuechenmesser handgeschmiedet 2 truchlar.com               Kuechenmesser handgeschmiedet truchlar.com              messer truchlar.com

                                             Klinge 2                      Klinge 4 K-Tip

   Messer 5 truchlar.com              Messer set truchlar.com              Messer 7 truchlar.com

   Klinge 4 Rd                                                            Klinge 4 K-Tip

   Messer 8 truchlar.com                Klinge 7 Rd truchlar.com             Hohlschliff truchlar.com                                                         

   Klinge 8 K-Tip                   Klinge 7 Rd                   Klinge 8 K-tip

    Kuechenmesser truchlar.com                Klinge 7 gehaemmert truchlar.com             Klinge 8 Hohl truchlar.com

   Klinge 8 K-Tip                   Klinge 7 Rd                   Klinge 8 Hohl